μελωδίες

  Η σύνθεση μιας μελωδίας , π ηγάζει τόσο φυσικά όσο ο αέρας π ου ανα π νέουμε . Πιστεύω π ως η μουσική είναι π ραγματικά α π...

 

Η σύνθεση μιας
μελωδίας, πηγάζει
τόσο φυσικά όσο
ο αέρας που αναπνέουμε.
Πιστεύω πως η μουσική είναι
πραγματικά απελευθερωτική
και πρέπει να την απολαμβάνουμε
με κάθε δυνατό τρόπο.
Ornette Coleman

You Might Also Like

0 σημειώσεις

.

.